Miljö

Miljö

Advokatbyrån Kaiding erbjuder juridisk rådgivning inom det miljörättsliga området. Vi biträder såväl verksamhetsutövare som sakägare i denna typ av ärenden. Vår verksamhet innefattar bl.a. följande:

Tillståndsprövning

Vi biträder klienter genom hela processen vid anmälan eller ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt därtill kopplade frågor.

Frågor inom den s.k. sektorslagstiftningen

Vi biträder i ärenden kopplade till den s.k. sektorslagstiftningen, t.ex. i frågor om undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner enligt minerallagen (läs mer under ”Gruva och energi”), i frågor om bygglov m.m. enligt Plan- och bygglagen m.m.

Tillsynsfrågor och den löpande verksamheten

Vi biträder klienter i frågor kopplade till löpande tillsyn av verksamheter. Vi biträder även i frågor som rör den löpande verksamheten. Detta arbete kan bl.a. innebära att vi biträder vid kontakter med tillsynsmyndigheter och att vi utvärderar planerade åtgärder eller förändringar av verksamheten ur miljörättsligt perspektiv.

Förvärvsrelaterad miljörätt

Vi biträder klienter med rådgivning kring miljörisker ur legalt perspektiv vid förvärv av såväl bolag som fastigheter.

Efterbehandling

Vi biträder klienter i frågor rörande avslutande av verksamheter och efterbehandling, ansvar för föroreningar på fastigheter m.m.

Tvister

Vi biträder klienter i tvister enligt miljöbalken, bl.a. i frågor om miljörättsligt skadestånd, intrångsersättningar m.m.

Miljöstraffrätt

Vi åtar oss uppdrag som försvarare i mål rörande miljöbrott, arbetsmiljöbrott, miljösanktionsavgifter m.m.

Obeståndsrelaterad miljörätt

Vi har erfarenhet av att bedöma de miljörättsliga frågeställningar som aktualiseras i verksamheter som går i konkurs.

Ta direktkontakt med någon av våra medarbetare inom området eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person hos oss på Advokatbyrån Kaiding.

Kontakta oss