Ruric AB (publ) i likvidation - Kallelse till årsstämma/Notice of Annual General Meeting

Ruric AB (publ) i likvidation Kallelse till årsstämma/Notice of Annual General Meeting

Ruric 3

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RURIC AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i RURIC AB (publ) i likvidation, org.nr 556653-9705, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024, kl. 10.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2024, dels senast den 17 maj 2024 anmäla sig till årsstämman per e-post till reception.pitea@kaiding.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.kaiding.se/aktuellt, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, för räkenskapsåret 2022
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, för räkenskapsåret 2022
  2. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022
 9. Fastställande av arvode åt revisor
 10. Val av revisor
 11. Framläggande av styrelsens avgåenderedovisning samt revisionsberättelse
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt revisor
Likvidatorn föreslår att arvode till revisorn utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av revisor
Likvidatorn föreslår att Johan Kaijser omväljs som revisor.

Punkt 13   – Beslut om ändring av bolagsordningen
Likvidatorn föreslår, för att möjliggöra att bolagsstämma kan hålls helt digitalt i syfte att reducera kostnaderna i likvidationen, att en ny § 12 införs i bolagsordningen, enligt följande.

§ 12 Digital stämma
Stämma skall kunna hållas helt digitalt.”

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Avgåenderedovisningen, årsredovisningen och revisionsberättelser samt fullmaktsformulär kommer från och med den 2 maj 2024 att hållas tillgängliga på www.kaiding.se/aktuellt. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till årsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 1 343 888 195 aktier och 1 355 860 589 röster.

Stockholm i april 2024

RURIC AB (publ) i likvidation
Likvidatorn

Se bilagor nedan för kompletterande information.
See Appendices below for more information in English.

Bilaga/Appendix

1. Kallelse till årsstämma (sv) 
2. Notice of Annual General Meeting (eng)
3. Fullmaktsformulär (sv)
4. Power of attorney form (eng)
5. Årsredovisning 2022
6. Avgångsredovisning 
7. Årsredovisning 2022 inkl revisionsberättelse