Infrea AB (publ) förvärvar Tälje Mark Aktiebolag

Kristall 1

Kaiding har biträtt Infrea AB (publ) vid förvärv av aktierna i Tälje Mark Aktiebolag. Bolagets tidigare ägare kommer genom återinvestering fortsätta äga 30 procent och utgöra den operativa driften av Tälje Mark Aktiebolag. Infrea AB (publ) förvärvar initialt 70 procent av bolaget och har avtalat om att förvärva resterande 30 procent i två steg under räkenskapsår 2021 respektive 2022.


Tälje Mark Aktiebolag erbjuder ett flertal tjänster inom mark och anläggning. Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till asfaltering samt finplanering av mark- och trädgardsytor.