Konkursanbud Attacus Stomsystem Betong AB i konkurs (Östersund) /Bankruptcy tender Attacus Stomsystem Betong AB in bankruptcy (Östersund)

Attacus4 (2)

Den 4 april 2023 försattes Attacus Stomsystem Betong AB i konkurs vid Östersunds tingsrätt.  Till konkursförvaltare utsågs Jan Lindahl, advokat vid Advokatbyrån Kaiding i Östersund.

On April 4, 2023, Attacus Stomsystem Betong AB, reg. no. 556603-2735 (the "Bankruptcy Company") was declared bankrupt at the Östersund district court. The attorney Jan Lindahl at Advokatbyrån Kaiding in Östersund was appointed as bankruptcy trustee.

Genom detta anbuds och försäljningsunderlag erbjuder konkursförvaltaren intressenter möjligheten att närmare undersöka Konkursbolaget samt att lämna ett icke bindande anbud på hela eller delar av Konkursbolagets verksamhet. Ett anbud kan dock inte omfatta aktier i Konkursbolaget. Intressenter uppmanas härmed att lämna icke bindande indikativt bud så snart som möjligt, dock senast den 2 juli 2023.

Through the Memorandum of sale and the sales documents below, the bankruptcy trustee offers interested parties the opportunity to examine the bankruptcy company in more detail and to submit a non-binding offer for all or parts of the bankruptcy company's operations. However, an offer cannot include shares in the bankrupt company. Interested parties are hereby invited to submit non-binding indicative offers as soon as possible, but no later than July 2, 2023.

När konkursförvaltaren har utvärderat inkomna anbud avser han att erbjuda ett begränsat antal anbudsgivare, de vars anbud bedöms som mest intressanta, att fortsätta till nästa steg i försäljningsprocessen. Avsikten är att aktuella anbudsgivare ska lämna ett slutligt och bindande anbud till konkursförvaltaren senast den 10 september 2023.

Once the bankruptcy trustee has evaluated the offers received, he intends to offer a limited number of bidders, those whose bids are judged to be the most interesting, to proceed to the next stage of the sale process. The intention is for current bidders to submit a final and binding bid to the bankruptcy trustee no later than September 10, 2023.

Försäljnings- och anbudsunderlag

Memorandum of sale (ENG)

Bilaga 1 Fastighetsregisterutdrag Ströms-Näset 1:335 Strömsund

Bilaga 2 Fastighetsregisterutdrag Strömsund Åsen 1:18 Hammerdal

Bilaga 3 Årsredovisning 2020

Bilaga 4 Årsredovisning 2021

Bilaga 5 Balansrapport

Bilaga 6 Maskiner, inventarier och installationer

Kontaktuppgifter /Contact details
Alla frågor angående försäljningsprocessen ska besvaras av:
All questions regarding the sales process will be answered by:

Jan Lindahl, e-post: jan.lindahl@kaiding.se, mobil: +46 70 689 98 38,
Emil Kristoffersson, e-post: emil.kristoffersson@kaiding.se, mobil: +46 70 656 96 20, 
Sofie Fahlén, e-post: sofie.fahlen@kaiding.se, mobil: +46 70 594 78 15