Anbuds- och försäljningsunderlag, AMT Solutions AB i konkurs

Bår Jpeg

AMT Solutions AB försattes i konkurs vid Skellefteå tingsrätt den 27 januari 2023, varvid advokat Christoffer Lundmark vid Advokatbyrån Kaiding i Piteå utsågs till konkursförvaltare.

Konkursbolaget har utvecklat, marknadsfört och försålt mobila intensivvårdsbårar med tillhörande utrustning till luftfartyg. Bolagets kärnverksamhet har bestått i att utveckla och försälja konkursbolagets egen intensivvårdsbår ”micus aero” samt vidareutveckling av intensivvårdsbåren ”micus SNAM”.

Konkursförvaltaren har för avsikt att överlåta delar av konkursbolagets tillgångar genom ett offentligt anbudsförfarande och uppmanar därför den som är intresserad av att, helt eller delvis, förvärva dessa tillgångar att lämna ett icke-bindande indikativt bud i enlighet med bifogat anbudsunderlag med tillhörande bilagor; senast den 10 mars 2023.

Frågor angående försäljningsprocessen besvaras av
Christoffer Lundmark, christoffer.lundmark@kaiding.se eller
+4676-8220648

Anbuds- och försäljningsunderlag
Bilaga 1 - Årsredovisning - AMT Solutions AB 2020-02-01--2021-01-31
Bilaga 2 - Årsredovisning - AMT Solutions AB 2021-02-01--2022-01-31
Bilaga 3 - Inkråmsöverlåtelseavtal - utkast
Bilaga 4 - Sekretessavtal - utkast